Kurser i mätteknik


 

Kurser på NordtecAkademin

 

“Att mäta är att veta - men man behöver även veta för att mäta”.
De allra flesta yrkeskategorier har som gemensam nämnare att mätteknik har stor inverkan på deras professionella vardag - allt ifrån kvalitet, säkerhet eller komfort. Att mäta rätt är inte fullt så lätt som man kan tro. Det är många parametrar som påverkar  resultatet – det gäller att göra rätt, annars kan det leda till stora fel och kostnader.
 
 
 
Om du vill få bättre kunskap om hur säkra dina mätningar är, om rätt mätmetod används och hur mätresultaten bör hanteras så bör du titta närmare på nedanstående kurser.
Kurserna genomför vi i samarbete med experter som är ledande inom sina områden och som har förmågan att kombinera teori med praktiska tillämpningar.

 

 

Termografikurs - grund
Kursen ger kunskap om hur en värmekamera fungerar och vilka omgivningsfaktorer som påverkar resultatet. Vi kommer även att lära oss att utvärdera och bearbeta värmebilder samt vilken information en termograferingsrapport bör innehålla
Termografikurs - fördjupad, -praktisk
En heldagskurs fullmatad med praktisk fastighetstermografering. Vi genomför praktiska övningar på avancerade hus- och golvmodeller som återger de allra flesta brister man kan stöta på vid termografering i en byggnad. Efter godkänd kurs blir man diplomerad fastighetstermograför.
Temperatur-Mät-Rätt
Lära sig vilka möjligheter vi har att mäta temperatur, vilka de vanligaste felkällorna är och hur skall vi använda informationen i en praktisk tillämpning. Efter kursen skall du känna dig trygg i hur man skall göra en temperaturmätning oavsett applikation.
Fukt-Mät-Rätt 
Kursen skall ge kunskap om hur fukt påverkar tillverkningsprocesser och slutprodukter. Vilka möjligheter vi har att mäta fukt och hur vi sedan skall kunna använda informationen i en praktisk tillämpning.
Fuktmätteknik i byggnader
Målet med kursen är att ge kunskap om hur vi - beroende på byggnad, minimerar, förebygger samt upptäcker fuktrelaterade problem. För att åstadkomma detta kopplar vi ihop kunskapen i byggnormen Bygga F och försäkringsbolagens VASKA med mätmetoder och mätinstrument.

Lufttäthetsprovning av byggnader

En kurs där vi praktiskt genomför en provtryckning och tar fram ett protokoll med nyckeltal.

Målet med kursen är att deltagarna skall känna att det är enkelt att provtrycka och få fram ett pålitligt resultat.

Ventilation-Mät-Rätt

En kurs som tar upp grunderna i ventilationsmätteknik. Denna heldagskurs har ett förmiddagspass med grundläggande ventilationsteori och en eftermiddag med praktiska mätövningar. Målet är att deltagarna efter kurs skall känna sig trygga med val av mätmetod och instrument för olika applikationer.

Inneklimat | Termisk komfort

En kurs som genom att varva teori och praktiska övningar går igenom hur man skall genomföra en inneklimatmätning samt vad rapporten bör innehålla.

Målet med kursen är att deltagarna skall känna sig trygga i att kunna göra en inneklimatmätning med lämplig dokumentation.

NY

Fastighetsel

Kursen har som mål att man skall lära sig vad som ingår i delen fastighetsel i en byggnads energianvändning. Vi går igenom grundläggande teorier om tekniska elinstallationer, fastighetsel per användningsområde, praktiska mätningar och beräkningar.

NY

Byggnadens klimatskal

En kurs som belyser byggnaders olika förlustposter och hur klimatskalet samverkar med installationssystem och därmed hela byggnadens energibalans. Vi genomför bl.a U-värdesberäkningar, beräkningar av köldbryggor, beräkningar av luftläckage och ofrivillig ventilation.